Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych


Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zostało powołane do życia postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 19 czerwca 1992 roku. Siedziba Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych mieści się w Łodzi, przy ulicy Wólczańskiej 51.

Zmieniająca się od początku lat dziewięćdziesiątych sytuacja gospodarczo – polityczna kraju, jak również tworzenie się gospodarki rynkowej spotęgowały starania grupy łódzkich rzeczoznawców majątkowych pragnących stworzenia ram organizacyjnych dla działania coraz większej grupy ludzi zajmujących się profesjonalnie wycenami nieruchomości.

Grupa założycielska liczyła 24 osoby. Zapał i zaangażowanie pierwszych członków stowarzyszenia spowodowały jego szybki rozwój. Dziś liczba członków Stowarzyszenia przekroczyła już 100 osób. Do swojego grona członkowie Stowarzyszenia zapraszają każdego rzeczoznawcę majątkowego, który posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest dążenie do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, jego rozwoju i sprawnego funkcjonowania oraz dbałość o przestrzeganie na tym rynku zasad etyki zawodowej. Stowarzyszenie w trakcie swego istnienia rozwijało swą działalność we wskazanych poniżej kierunkach:
 • kształtowanie zasad etyki zawodowej,
 • działanie na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
 • integracja środowiska,
 • tworzenie warunków dla powstania samorządu zawodowego,
 • ochrona praw zawodowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • reprezentowanie członków stowarzyszenia wobec organów i instytucji lokalnych oraz na forum Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Od początku istnienia Stowarzyszenia ludzie tworzący tą organizację wykazywali się wysokimi kwalifikacjami, zainteresowaniem zawodem oraz pełnym oddaniem w realizacji celów statutowych.

Struktura organizacyjna ŁSRM
Władze Stowarzyszenia stanowią Walne Zgromadzenie członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Skład osobowy Zarządu
 • Prezes Zarządu - Andrzej Zarychta
 • Wiceprezes Zarządu - Tomasz Cieślak
 • Sekretarz - Elżbieta Krepska
 • Członek Zarządu - Adam Krzemiński-Freda
 • Członek Zarządu - Marek Jabłoński
 • Członek Zarządu - Mateusz Bielewski
 • Pełnomocnik Zarządu - Jacek Dukat
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej
 • Przewodniczący Komisji - ALICJA SACHARZ
 • Członek Komisji - EWA NIEWIADOMSKA
 • Członek Komisji - MAŁGORZATA KANIEWSKA
 • Członek Komisji - JANUSZ OKOŃSKI

W ramach struktury organizacyjnej działają również komisje stowarzyszeniowe:

Komisja Etyki – której przewodniczącym jest Jan Juraś.
Komisja Etyki Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych działa dla dobra zawodu rzeczoznawcy majątkowego, jako zawodu zaufania publicznego w następującym zakresie:
1.Komisja orzeka o zgodności postępowania rzeczoznawców majątkowych z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Zawodowej.
2.Komisja rozpatruje sprawy dotyczące członków Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
3.Komisja rozpatruje sprawy wniesione przez:
◾Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
◾Członków Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
◾Zleceniodawców operatów szacunkowych, w tym Sądów.
Komisja rozpatruje sprawy złożone w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem skargi.
Komisja nie rozpatruje spraw zgłoszonych jako anonim.

Komisja Pojednawczo – Arbitrażowa - której przewodniczącym jest  Zdzisława Ledzion-Trojanowska.
Komisja Pojednawczo-Arbitrażowa działa w oparciu o statut Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i regulamin przyjęty przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 kwietnia 2018 r.
Komisja Pojednawczo-Arbitrażowa jest powołana w celu :
a)  prowadzenia mediacji w sprawach wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego.
b)  dokonywania ocen prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Postępowanie przed Komisją Pojednawczo-Arbitrażową jest odpłatne.


INNA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

PRAKTYKI ZAWODOWE
Od 2009 r. funkcjonuje w ŁSRM system praktyk zawodowych, który został znowelizowany i dostosowany do obowiązującego Rozporządzenia z Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 328 ze zm.).
W obowiązującym systemie funkcję organizatora praktyk zawodowych pełni PFSRM, która tworzy i aktualizuje listę prowadzących praktykę zawodową. Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych pełni funkcję koordynatora praktyk zawodowych, czego praktycznym wyrazem jest przyjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia "Zasad prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy ŁSRM". Szczegółowe informacje na temat praktyki zawodowej, opis aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz wymogów i procedur znajdziecie Państwo na stronie internetowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w zakładce praktyki zawodowe.
W sprawach związanych z praktykami należy kontaktować się ustanowionym przy naszym Stowarzyszeniu Pełnomocnikiem PFSRM ds. praktyk zawodowych:
Mateusz Bielewski, tel. kom. 663 258 909, email: m.bielewski@op.pl
Dokumenty należy składać w Biurze Stowarzyszenia, tel. (42) 633 32 37, 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 51, pn. - pt. w godz. 10:00 - 16:00.
Osoba zamierzająca rozpocząć praktykę w zakresie szacowania nieruchomości, po uprzednim kontakcie z Pełnomocnikiem, składa w siedzibie Stowarzyszenia
1. Wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej ze wskazaniem osoby wyrażającej zgodę na prowadzenie praktyki.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej.
3. Podpisaną w dwóch egzemplarzach przez prowadzącego umowę z PFSRM w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych wraz z wypełnionymi załącznikami nr 1 i 2 do tej umowy.
4. Oświadczenie kandydata i prowadzącego o zapoznaniu się i akceptacji "Zasad prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy Łódzkim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych".
5. Zgodę na prowadzenie praktyki.
6. Kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych prowadzącemu praktykę.
7. Kopię świadectwa ukończenia studiów z zakresu wyceny przez kandydata.
8. Dowód wniesienia opłaty w aktualnie obwiązującej wysokości podanej przez Pełnomocnika, tytułem ”wydania dziennika praktyk" na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie ul. Nowogrodzka 50 nr: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574.
9. Dowód wniesienia opłaty 500 zł tytułem ”koordynacji praktyk zawodowych” na konto Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi ul. Wólczańska 51 nr: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732.
W sytuacji, gdy prowadzący praktykę związany jest umową, o której mowa w pkt. 3, osoba zamierzająca rozpocząć praktykę nie składa dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3.
W braku możliwości wskazania prowadzącego praktykę, który wyraził zgodę na jej prowadzenie, osoba zamierzającą rozpocząć praktykę zawodową może złożyć wniosek o zaproponowanie prowadzącego praktykę spośród podmiotów wpisanych na listę prowadzących praktykę zawodową. Złożenie wniosku nie daje gwarancji wyznaczenia prowadzącego praktykę przez PFSRM.


PATRONAT STOWARZYSZENIA
Łódzkie Stowarzyszenie Analityków Rynku Nieruchomości kontynuuje działalność BAZY funkcjonującej od 2003 roku w oparciu o umowę cywilnoprawną Sygnatariuszy oraz Stowarzyszenia Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości zarejestrowanego w 2015 roku.
Stowarzyszenie jest powołane w celu tworzenia analiz rynku nieruchomości niezbędnych dla potrzeb wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Zadaniami Stowarzyszenia są:
1) Podnoszenie jakości oraz wiarygodności operatów szacunkowych oraz opinii sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych.
2) Pozyskiwanie informacji o rynku nieruchomości w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego w p. 1.
Narzędziem służącym do realizacji tych zadań jest Baza Informacji o Rynku Nieruchomości tworzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Członkami Stowarzyszenia są wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi posiadający stosowne uprawnienia w rozumieniu ustawy dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Tomasz Paweł Cieślak.
W skład Zarządu wchodzą :
1) Tomasz Cieślak – Prezes Zarządu
2) Alicja Sacharz 
3) Teresa Bersińska 
4) Jan Juraś 
5) Jacek Dukat 
Stowarzyszenie opracowuje coroczne analizy rynku łódzkiego.
– Pierwsza analiza powstała w roku 2009 i objęła lata 2005-2009.
– Druga analiza powstała w roku 2011 i objęła lata 2009-2010.
– Trzecia analiza powstała w roku 2012 i objęła lata 2000-2011.
– Czwarta analiza powstała w roku 2013 i objęła lata 2011-2012.
– Piata analiza powstała w roku 2014 i objęła lata 2012-2013.
– Szósta analiza powstała w roku 2015 i objęła lata 2013-2014.
– Siódma analiza powstała w roku 2016 i objęła lata 2014-2015.
– Ósma analiza powstała w roku 2017 i objęła lata 2015-2016.
Stowarzyszenie opracowuje także inne analizy rynku.
– Lokale mieszkalne na rynku wtórnym w Łodzi – trend czasowy w latach 2013-2017.
Analizy ukazującą trendy i podstawowe zależności zaistniałe na łódzkim rynku nieruchomości.
Analizy mogą służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu wycen, lecz nie zastępuję analizy rynku jako elementu operatu szacunkowego.

dodano: Czwartek, 27/10/2016 23:09

ostatnia aktualizacja: Wtorek, 28/08/2018 13:08


Galeria

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny