Warunki korzystania


REGULAMIN SERWISU BRANŻOWEGO pfsrm.pl
Wersja: 1, wchodzi w życie od dnia: 1 listopada 2016r.

pfsrm.pl to portal internetowy przeznaczony dla członków Federacji Stowarzysmszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz osób zainteresowanych rzeczoznawstwem majątkowym.

§1 Informacje prawne i definicje.


1.      Niniejszy Regulamin [Regulamin], określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu, prowadzonego pod adresem internetowym: pfsrm.pl. Regulamin został sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.

2.      Usługodawcą (także Operatorem Serwisu) jest: NOT Informatyka Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5 lok. 138, 00-043 Warszawa, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000435790 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał Zakładowy w wysokości 5.000zł w całości opłacony. NIP:5252539250, REGON:146333470 , który  prowadzi bieżącą obsługę Serwisu.

3.      Serwis świadczy usługi za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.). Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.

4.      Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5.      Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób.

6.      Regulamin i Polityka prywatności Serwisu udostępniane są nieodpłatnie, na trwałym nośniku - celem zapoznania się z ich treścią lub ich utrwalenia i wydruku. Akceptacja Regulaminu oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku  odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji online na stronie internetowej Serwisu przed rozpoczęciem świadczenia usług Serwisu na rzecz Usługodawcy.

7.      Korzystanie z usług Serwisu w sposób czynny lub bierny, np. poprzez przeglądanie strony internetowej Serwisu wymaga akceptacji  Regulaminu i Polityki prywatności.

8.      Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych, które ukończyły lat 18. Niektóre usługi i funkcje Serwisu są dostępne jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników lub Użytkowników zarejestrowanych i zrzeszonych oraz posiadających określone  uprawnienia techniczne lub inżynierskie.

9.      Konto Użytkownika [Konto], to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: loginem (adres e-mail) i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym pełne korzystanie z oferty Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika, który ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia wyłącznie jednego Konta. Konto jest nieodpłatne. Użytkownik ma prawo nadto do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta w każdym czasie za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://www.pfsrm.pl/kontakt

10.   Oferta Serwisu (usługi Serwisu) obejmuje w szczególności usługi:

a)     bieżącej informacji o szkoleniach lub kursach dla zarejestrowanych Użytkowników poprzez pocztę elektroniczną,

b)     przyjmowanie i wydawanie „Karty inżyniera” dla zarejestrowanych Użytkowników,

c)     bieżącej informacji o wydarzeniach, np. konferencjach lub zebraniach, projektach, konkursach, plebiscytach przygotowanych dla Użytkowników z określonymi uprawnieniami  technicznymi lub inżynierskimi poprzez pocztę elektroniczną.

Są to usługi pozbawione wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11.   Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, dotycząca w szczególności korzystania z usług Serwisu. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie. Zamawiając usługi Serwisu, Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy na czas nieokreślony. Rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu następuje
w chwili dokonania poprawnej i kompletnej rejestracji w Serwisie.

12.   Dane – treści, w szczególności dane, informacje, zdjęcia, wpisy, które Użytkownik umieszcza w Serwisie. Dane to również dane osobowe.

13.   Językiem Regulaminu i umów między Usługodawcą a Użytkownikami jest język polski.

14.   System informatyczny Serwisu – system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.). System informatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych. [System Serwisu]

15.   Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów
i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione.

§2 Rejestracja i zamówienia usług Serwisu.

1.     Przeglądanie Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.

2.     Rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu wymaga nieodpłatnej rejestracji w Systemie informatycznym Serwisu. Podczas rejestracji Użytkownik tworzy Konto, podaje również adres e-mail, ustala swoje hasło dostępowe oraz składa dobrowolne oświadczenia o akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, odnośnie przetwarzania danych osobowych, wykorzystania wizerunku oraz o posiadanych uprawnieniach technicznych lub inżynierskich. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych.

3.     Użytkownik zarejestrowany posiadając określone uprawnienia  techniczne lub inżynierskie posiada dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu i do pełnej Oferty Serwisu. Użytkownik niezarejestrowany ma status „Gość” i ma prawo do przeglądania zawartości Serwisu oraz korzystania z usług Serwisu niewymagających rejestracji.

4.     Rejestracja odbywa się online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok  poprzez: https://www.enot.pl/ i formularz pojawiający się po naciśnięciu przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu tej strony internetowej o nazwie: „zarejestruj się”.

5.     Usługodawca uznaje rejestrację za prawidłową, jeżeli Użytkownik poda wszystkie wymagane we właściwym formularzu dane. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Usługodawca nie potwierdzi rejestracji i nie utworzy Konta.

6.     W trakcie rejestracji, Użytkownik może wyrazić dobrowolną i odwoływalną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją usług Serwisu. Użytkownikowi, który wyraził taką zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oraz Polityką prywatności Serwisu.

7.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem celem weryfikacji podanych danych – wyłącznie w razie uzasadnionej potrzeby.

8.     Usługodawca dokłada należytej staranności, aby sukcesywnie powiększała się ilość usług objętych Ofertą Serwisu, a Użytkownik nie będzie z tego tytułu ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

§3 Informacja o prawie do odstąpienia.

1.     Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

2.     Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§4 Postępowanie reklamacyjne.


1.     Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty i działania Serwisu.

2.     Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Usługodawcy, korzystając z adresu pocztowego lub pocztą elektroniczną: biuro@not-informatyka.pl Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.

3.     Proponowany formularz ułatwiający składanie reklamacji znajduje się na stronie Serwisu celem skopiowania lub pobrania.

4.     Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi  Usługodawca.

§5 Odpowiedzialność i jej wyłączenia.


1.     Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności:

a)     za działanie siły wyższej, w szczególności: pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, burzy, huraganu lub podobnej katastrofy naturalnej, wojny, napaści, rewolucji, powstania, konfiskaty, działalności terrorystycznej, nacjonalizacji, sankcji, blokady, embargo, sporów związkowych, strajku, przerwy lub awarii w systemie dostarczania energii elektrycznej albo usługach telekomunikacyjnych;

b)     za Dane w całości lub części, umieszczane w Serwisie przez Użytkowników;

c)     za niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników;

d)     za włamania hakerskie do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia loginu lub hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowania wirusami systemu  Użytkownika;

e)     za włamania hakerskie do Systemu Serwisu i wynikłe z tego tytułu szkody;

f)      za spory powstałe między Użytkownikiem a osobą trzecią;

g)     za ograniczenia techniczne niezależne od Usługodawcy;

2.     Usługodawca  w miarę swoich możliwości starać się będzie weryfikować umieszczane w Serwisie przez Użytkowników Dane oraz podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania niezgodnych z Regulaminem działań  Użytkowników.

3.     Usługodawca  informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkownika, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4.     Przesyłanie danych w systemie Serwisu jest szyfrowane protokołem SSL.

§6 Zapisy uzupełniające.


1.     Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać:

a)     za porozumieniem Usługodawcy i  Użytkownika;

b)     z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia;

c)     Użytkownik może rozwiązać umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji istotnej zmiany Regulaminu, np. wprowadzenie odpłatnej usługi.

d)     w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z regularnym naruszaniem Regulaminu przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2.     Usługodawca nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika systemu informatycznego do wymagań Systemu Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera lub innego urządzenia albo przeglądarki internetowej. System Serwisu ma charakter responsywny dla części funkcjonalności.

3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej
poprzez Serwis.

4.     Usługodawca zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.

5.     Usługodawca przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością,
stanowiskiem, opinią  Usługodawcy.

6.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30 dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Serwisu: https://www.enot.pl/

7.     Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. Prace związane z modyfikacją Serwisu nie mają wpływu na Dane Użytkowników.

8.     Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie poprzez Konto, Dane, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.

9.     Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie poprzez Konto, Dane, w Serwisie lub
w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.

10.  Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie poprzez Konto, Dane, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy odnośników do stron
zewnętrznych zawierających materiały wymienione w pkt 9 i pkt 10.

11.  Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem Serwisu  dotyczących i obejmujących Użytkowników albo inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania  polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

12.  Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność.

13.  W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych
w Serwisie przez Użytkownika danych, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia Usługodawcy w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7 dni o: posiadaniu praw autorskich lub licencji do tych materiałów
i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem. W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych przez Użytkownika Danych, zostaną one niezwłocznie
i bezwarunkowo usunięte z Serwisu.

14.  Użytkownik zawierając Umowę, niniejszym udziela Usługodawcy wyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z Danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji:

a)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy,
w tym techniką cyfrową;

b)     w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Usługodawcę  częściach w sposób inny niż określony powyżej, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie  w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie.

15.  Usługodawcy jest uprawniony także do udzielania sublicencji osobom trzecim na co Użytkownik wyraża zgodę.

16.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności akty prawne wymienione w Regulaminie.

17.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie
i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej  albo podczas logowania na Konto i zapewniona im będzie
możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej 14 dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.

18.  Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku
z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

 

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny